Ashirwada Mantra Govindaraj Bhat - K B Bhat Bala Bhat - G Gayathri Devi